Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Tajniki audiodeskrypcji

autorMałgorzata Trąmpczyńska

To jest przykład realizacji dobrej praktyki.  Opis dobrej praktyki dostępny jest tutaj.

PLANOWANIE

Liczebność grupy: 15-20 osób

Szkolenie może być przeprowadzone online lub offline

Czas: 170 minut

Cele:

 • uwrażliwienie odbiorców/czyń na sytuację osób z niepełnosprawnościami,
 • zapoznanie z pojęciem audiodeskrypcji i zasadami jej tworzenia,
 • podkreślenie znaczenia precyzji językowej i tworzeniem jasnych i prostych komunikatów,
 • zdobycie umiejętności nagrywania audiodeskrypcji, 
 • poznanie stron internetowych udostępniających audiodeskrypcje: zdjęć, obiektów i filmów na wolnych licencjach.

Przed zajęciami przygotuj niewielką prezentację, która pozwoli śledzić kolejne punkty w czasie warsztatu i będzie podsumowywała treść. Jest to ważna zwłaszcza w czasie spotkań online, kiedy na ekranie uczestnicy/czki widzą  tylko twarz osoby  mówiącej i współuczestników/czek spotkania. Sprawdź, czy narzędzia, które zamierzasz pokazać na szkoleniu nie uległy aktualizacji (np. szata graficzna lub rozkład menu, czy nie dodano nowych opcji) dzień przed Twoim szkoleniem! Zaloguj się na wszystkie konta, aby nie tracić czasu podczas szkolenia, bo wtedy możesz nie zdążyć zrealizować wszystkich celów.

 1. WSTĘP (10 minut)

METODY I MATERIAŁY:

 • prezentacja – komputer, dostęp do internetu.

PRZEBIEG:

 • Powitaj uczestników/czki, krótko omów zasady komunikacji między Wami, szczególnie zabierania głosu. Poproś o włączenie czatu, jeśli prowadzisz zajęcia online – przyda się w trakcie zajęć. Przedstaw program warsztatów. 
 • Zrób burzę mózgów na temat tego, jakie skojarzenia mają uczestnicy/czki szkolenia na temat słowa „audiodeskrypcja”. Wykorzystaj czat lub Mentimeter. Samouczek do narzędzia (w języku angielskim). Udostępnij ekran z wynikami sondy, tak by uczestnicy/czki mogli się do niej odnieść. Z Mentimetra warto skorzystać również podczas zajęć offline.
 1. ROZWINIĘCIE (150 minut) 

METODY I MATERIAŁY:

 • Prezentacja – komputer, dostęp do internetu.

PRZEBIEG:

 • Wyszukaj kilka obiektów do zaprezentowania grupie. Jeśli w sali, w której prowadzisz warsztaty jest więcej komputerów, każdy może samodzielnie odsłuchać audiodeskrypcję wybranych przez siebie obiektów.
 • Jeśli w trakcie warsztatów chciał(a)byś tworzyć audiodeskrypcje filmów, możesz wzorować się na materiałach dostępnych w poniższych źródłach: 
 • Po tej części warsztatu warto zrobić ok. 15 minut przerwy z krótką sesją pytań.
 • Kolejną część warsztatów rozpocznij od podzielenia uczestników/ek na grupy liczące od 2 do 4 osób. Tu znajdziesz przykładowe sposoby podziału.
 • Następnie poproś grupy, aby zajęły miejsca przy wcześniej przygotowanych dla nich stanowiskach/stolikach, na których znajdą przedmioty będące podstawą dla audiodeskrypcji, a dodatkowo również notatniki, kartki A4, długopisy. Jeśli zajęcia odbywają się w formie zdalnej, obiekty/przedmioty można zaprezentować na zdjęciach, a pomysły na audiodeskrypcję notować w programie Word. 
 • Przedstaw grupom zadania, na ich realizację przeznacz ok. 15 minut. Prezentację efektów pracy można uatrakcyjnić, proponując, aby uczestnicy/czki rotacyjnie przesiadali/ły się o jedną grupę. Gdy już wszyscy poznają swoje teksty, możesz przeznaczyć kilka minut na wymianę opinii i wzajemnych spostrzeżeń,  wyrażenie tego,  co podobało się w tekstach innych i ewentualnych uwag.
 • Jeśli zdecydujesz się na robienie audiodeskrypcji materiału filmowego, zadbaj o to, żeby komputery były na każdym stanowisku, wtedy wykorzystasz je również do nagrania przygotowanej audiodeskrypcji. 
 • Następnie zaproponuj uczestni(cz)kom wykorzystanie własnych telefonów (zgodnie z zasadą BYOD, czyli ang. bring your own device, przynieś własne urządzenie) lub jeśli masz taki sprzęt na wyposażeniu sali, w której odbywa się warsztat, możesz  wykorzystać komputery z zainstalowanym wcześniej programem Audacity lub wykorzystać bezpłatny dyktafon online. Sprawdź, czy Twoje oprogramowanie jest aktualne. Jeśli nie, zainstaluj najnowszą wersję. Zanim grupy przystąpią do nagrywania dźwięków, pamiętaj aby krótko omówić działanie programu lub strony. Następnie każda z grup rejestruje wcześniej przygotowaną audiodeskrypcję. Warto też przed nagraniami wspomnieć o znaczeniu dykcji lektora/ki. Grupy po nagraniu prezentują swoje wersje audio. 
 1. ZAKOŃCZENIE

PRZEBIEG:

 • Na zakończenie szkolenia daj grupie chwilę na pytania. Poproś uczestników/czki, aby powiedzieli z jakimi umiejętnościami lub spostrzeżeniami kończą szkolenie. Mogą wypowiedzieć się chętni/e lub w zależności od czasu i liczebności grupy każdy/a uczestnik/czka szkolenia. Jeśli prowadzisz zajęcia online, wykorzystaj czat.
 • Przeprowadź ewaluację warsztatów, zastanów się, co poszło dobrze, a z których części szkolenia jesteś mniej zadowolona/ny!