Dobre praktyki Spółdzielni Otwartej Edukacji

Rozwijanie kreatywności

autorIwona Sójkowska

Kreatywność jest to radość i otwarcie się na doświadczanie – Abraham Maslow

Zapewne nie raz analizowałeś/aś piramidę Maslowa i określone w niej poziomy potrzeb człowieka. Potrzeba samorealizacji (rozwoju osobistego: talentów, zdolności, zainteresowań, jak również poczucia własnej wartości czy nawet umiejętności autoprezentacji) znalazła się na najwyższym poziomie potrzeb człowieka („Zarządzanie personelem”, dostęp 23.06.2021). Możemy zatem przyjąć, że każdy/a z nas ma ogromną szansę taką potrzebę w sobie odczuć. Co więcej, powinieneś/aś zdać sobie sprawę, iż nie należy przeciwstawiać się potrzebom związanym z samorealizacją, a wręcz przeciwnie – trzeba je rozwijać. Postawa wspierająca samorozwój ma ogromne znaczenie w każdym wieku, zarówno dla młodych ludzi, uczących się czy czynnych zawodowo, jak też, a może szczególnie, dla seniorów/ek. Dobra praktyka dotycząca warsztatów rozwijających kreatywność omówiona została z myślą o bibliotekarzach/kach, edukator(k)ach, animator(k)ach, którzy/e w swojej pracy zawodowej lub realizując swoje pasje, chcą przygotować i poprowadzić właśnie taki trening ukierunkowany na dorosłych, w tym seniorów/ki.

Przykładowe tematy:

 • twórcze rozwiązywanie problemów w grupie,
 • aktywny umysł,
 • autoprezentacja – przygotowanie i odwaga mówienia, 
 • wystąpienia publiczne – przygotowanie i opanowanie tremy.

Rozwijane kompetencje:

 • kreatywne myślenie,
 • umiejętność pracy w grupie online,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność wyszukiwania, oceny i selekcji informacji. 

Przydatne narzędzia:

 • Jamboard – wirtualna tablica Google, która pozwala na pracę grupową. Zastosowanie tablicy zależy od kreatywności prowadzącego/ej i uczestników/czek.
 • Padlet – wirtualna tablica, świetne narzędzie do pracy zespołowej. 
 • Mentimeter – narzędzie do tworzenia zapytań, krótkich sondaży, wyrażania opinii, sprawdzania stopnia znajomości danego tematu, w darmowej wersji jedna „ankieta” może mieć maksymalnie dwa slajdy z  pytaniami i pięć slajdów typu quiz, ale można zrobić nieograniczoną liczbę ankiet. Doskonale sprawdza się do głosowania uczestników/czek i prezentacji wyników na żywo.
 • Wheel of Names – koło wspomagające dyskusję. Można wpisać imiona osób uczestniczących w zajęciach lub tematy do dyskusji.

Do dzieła!

Przygotowania:

✅ Przeprowadź minidiagnozę w lokalnym środowisku w celu dookreślenia problemów/zagadnień wymagających kreatywności (wywiady, ankieta, obserwacje).

✅ Na podstawie diagnozy, zdefiniuj problem(y).

✅ Przygotuj prezentację wprowadzającą nt. kreatywności, pracy umysłu, tremy, umiejętności wypowiadania się czy dyskutowania w grupie. 

✅ Przygotuj flipchart i kolorowe pisaki.

✅ Przygotuj ćwiczenia. 

✅ Przypomnij sobie zasady burzy mózgów.

✅ Zapoznaj się z metodą de Bono, wybierz tę, k†óra najbardziej Ci odpowiada.

✅ Przygotuj się do przeprowadzenie procesu kreatywnego myślenia metodą burzy mózgów lub 6 kapeluszy de Bono.

✅ Przygotuj karty do głosowania na pomysły. 

Realizacja:

✅ Zaplanuj ćwiczenia na rozgrzewkę.

✅ Przedstaw prezentację.

✅ Zdefiniuj razem z grupą problem do rozwiązania.

✅ Zaplanuj ćwiczenie aktywizujące myślenie.

✅ Przedstaw zasady burzy mózgów / metody de Bono.

✅ Zastosuj burzę mózgów / metodę de Bono.

✅ Przeanalizuj z grupą wyniki kreatywnego myślenia.

✅ Przeprowadź z grupą ewaluację efektów kreatywnego myślenia.

✅ Wybierz z grupą najlepsze pomysły na rozwiązanie problemu (głosowanie).

✅ Podsumuj proces kreatywnego myślenia.

Zakończenie:

✅ Zachęć do wyrażenia opinii, odczuć po warsztatach przez uczestników/czki nt. pobudzania kreatywności np. na wspólnym forum.

✅ Udostępnij wyniki pracy grupowej oraz prezentację uczestnikom/czkom.