Przewodnik po metodzie

Metoda SpołEd

Metoda SpołEd powstała w czasie pracy nad niewielkim projektem dla nauczycieli/ek, którzy tworzyli otwarte zasoby edukacyjne. Ważne było jednak, aby metoda nie była jednorazowa, aby dała się wykorzystać przy różnych tematach, grupach czy narzędziach pracy. Istotne było też, aby projekt przyniósł wymierne korzyści uczestni(cz)kom, przyczynił się do rozwoju bazy otwartych zasobów, odpowiadał na konkretne potrzeby.

Po przetestowaniu metody we współpracy z kilkudziesięciu nauczyciel(k)amii udało się przeskalować projekt, tak aby mogło w nim wziąć udział kilka tysięcy osób.

Nie zmieniliśmy jednak paru podstawowych zasad:

  • To uczestnicy/czki decydują, jaka będzie tematyka tworzonych zasobów i jaką będą miały formę.
  • Uczestniczki/cy uczą się w praktyce, przez samodzielne współtworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.
  • Wszystkie stworzone materiały są otwartymi zasobami edukacyjnymi i są możliwie jak najbardziej dostępne dla osób o specjalnych potrzebach.
  • Uczestnicy/czki mają okazję poznać innych bibliotekarzy/ki, nawiązać z nimi współpracę, rozwijać się również jako trenerzy/ki, cały czas poznawać nowe narzędzia i zwiększać kompetencje.

Projekt Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece ma na celu budowanie i doskonalenie modelu współpracy przy tworzeniu wysokiej jakości otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Uczestnicy/czki projektu podnoszą swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi i materiałów cyfrowych w edukacji, równocześnie opracowując scenariusze, z których mogą korzystać inne osoby. Metodologia projektu zakłada, że edukatorki/rzy nabywają różnorodne kompetencje aktywnie, w procesie tworzenia własnych zasobów edukacyjnych. Jednocześnie kluczowym założeniem jest otwartość tych zasobów – promująca dzielenie się, wymianę doświadczeń i twórcze wykorzystywanie już istniejących materiałów. Metoda ta, służąca podnoszeniu kompetencji cyfrowych, wpływa nie tylko na samych pracowników/czki bibliotek, ale również – poprzez aktywizację lokalnych liderów/ek edukacyjnych i wspieranie ich w prowadzeniu szkoleń i spotkań – na użytkowniczki/ków bibliotek. Zależy nam, aby przywrócić ducha współpracy wśród edukatorów/ek i pracowników/czek bibliotek, tak aby odkryli/ły na nowo wartość i przyjemność wspólnego tworzenia, uczenia się przez doświadczenie, wymianę wiedzy i wzajemne wsparcie. Nauczanie to przygoda, w czasie której spotyka się inspirujących ludzi, odważnie mierzy z rzeczywistością, myśli kreatywnie i twórczo. 

Dlatego cztery podstawowe wartości Spółdzielni to: współpraca, uczenie się, otwarte zasoby i przygoda. 

Infografika: Cztery wartości Spółdzielni otwartej edukacji,

Wersja tekstowa infografiki (link otwiera się w nowej karcie).